Fiscale voordelen

Schenken met fiscaal voordeel

Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.

Gewone giften:
U doet de giften aan een instelling die bij de belastingdienst geregistreerd staan als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stichting LAMP is door de belastingdienst erkend als ANBI.
Uw giften komen voor belastingaftrek in aanmerking als ze per jaar meer bedragen dan 1% van uw verzamelinkomen, met een minimum van 60 euro. Per kalenderjaar mag u maximaal 10% van uw verzamelinkomen aftrekken. U kunt uw giften opgeven via het Aangiftebiljet Inkomstenbelasting of een T-formulier. Bewaart u wel uw giro- of bankafschriften.

Periodieke giften:
Periodieke giften kunt u ook aftrekken.

Uw gift is een periodieke gift als:

u de gift hebt laten vastleggen
u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift
Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

Een periodieke gift die notarieel of middels een schriftelijke overeenkomst met de ANBI is vastgelegd is altijd volledig aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag. U verbindt zich hierbij om, in een periode van minimaal vijf jaar, per jaar een vast bedrag te schenken.

Een voorbeeld van een schriftelijke overeenkomst vindt u op de site van de belastingdienst.
Zie daarvoor de link: 
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften

 

Nalatenschap
Als u uw steun aan ons werk testamentair wilt vastleggen, dan kunt u dat doen via een erfstelling of een legaat. Bij een erfstelling laat u een bepaald percentage van uw totale erfenis aan Stichting LAMP na. Bij een legaat gaat het om een door u tevoren vastgesteld bedrag, of onroerend goed, kunst, aandelen... U kunt ons ook tot enig en algemeen erfgenaam benoemen.
Een testament moet altijd worden opgemaakt bij de notaris.